Skládkování / ukládání odpadu

TST nabízejí možnost uložení odpadů typu 170504 Výkopová zemina nebo 170506 Vytěžená hlušina v prostoru Modrého lomu za částku 124 Kč/m3 bez DPH (celková cena 150 Kč/m3 vč. DPH 21%) pro občany Tetína (netýká se ukládání v rámci podnikatelské činnosti) a 160 Kč/m3 bez DPH (celková cena 193,60 Kč/m3 vč. DPH 21%) pro právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby, které nejsou občany Tetína.

Provozovna je otevřena po předchozí telefonické domluvě v pracovní dny od 07:00 do 17:00 hodin.

Podmínky uložení jsou následující:

1
Vyplnění formuláře Základního popisu odpadu u právnických osob, či Čestného prohlášení u fyzických osob. Formulář a Čestné prohlášení budou předloženy k podpisu před uložením odpadu personálem TST. Osoba podepisující příslušný dokument odpovídá za soulad ukládaného odpadu s údaji uvedenými v dokumentu a případné škody vzniklé TST na základě nesouladu jdou k její tíži.

2
Pokud celkové množství uloženého materiálu nepřekročí 10 m3 materiálu (= ca. 1 standardní třínápravová Tatra) tj. částka za uložení bude do 1.500 Kč vč. DPH, bude ze strany TST po ukončení zavážení vystavena faktura splatná ve lhůtě 14 dnů. Úhradu lze provést v hotovosti do pokladny, případně převodem na účet společnosti. Pokud je množství ukládaného materiálu vyšší než 10 m3, je nutno uhradit předem zálohu. Výši zálohy stanovuje TST.

3
Uložení je třeba dohodnout s dostatečným předstihem (alespoň 3 dny), aby bylo před vlastní ukládkou možno řešit výše uvedené administrativní záležitosti (platba, dokumenty).
Společnost Technické služby Tetín s.r.o. poskytne po uložení a úhradě ceny za uložení potvrzení o uložení odpadu. Výše uvedené poplatky lze uhradit bezhotovostně na bankovní účet 107-4673160277/0100, v hotovosti jednateli společnosti nebo v kanceláři Obecního úřadu Tetín, Na Knížecí 2 a to výhradně v úředních dnech (viz odkaz na stránkách obce).

Ing. Tomáš Báča


Pokud Vás naše nabídka zaujala, prosím kontaktujte nás telefonicky na čísle 606 188 908 nebo e-mailem na info@tstetin.cz.